Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

JXR Advies
h.o.d.n. JXR SEM
Schoolstraat 127
3864 MD Nijkerkerveen
jxr-sem@google-deskundige.nl
033 – 202 22 89

KvK 08186300
BTW NL171405031B01

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  a. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten, ook aangeduid als klant
  b. opdrachtnemer: zowel JXR Advies als JXR Advies h.o.d.n. JXR SEM, hierna aangeduid als JXR Advies. Voor JXR Advies h.o.d.n. gemakkelijk-starten.nl staan op die website de daar vigerende algemene voorwaarden.
  c. opdracht: iedere overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek, waarbij de ene partij, JXR Advies, zich jegens de andere partij (opdrachtgever) verbindt (advies-) werkzaamheden te (doen) verrichten hetzij diensten te verlenen.
  d. offerte: elk schriftelijk aanbod van JXR Advies om een opdracht met haar aan te gaan.
  e. materialen: alle door JXR Advies h.o.d.n. JXR SEM in het kader van de opdracht opgestelde of gecreëerde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, websites, databanken, concepten, presentaties en andere stoffelijke of digitale objecten.
 2. De overeenkomst van opdracht is de schriftelijke of mondelinge wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en JXR Advies om gebruik te maken van de dienstverlening zoals beschreven in het stappenplan voor online succes (website)
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JXR Advies en een opdrachtgever waarop JXR Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JXR Advies, voor de uitvoering waarvan door JXR Advies derden dienen te worden betrokken.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van JXR Advies en haar directie.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JXR Advies en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Indien JXR Advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JXR Advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

e. AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van JXR Advies zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 20 dagen tenzij anders aangegeven. JXR Advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij mondeling of schriftelijk binnen 20 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. JXR Advies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Over deze kosten zullen expliciete en schriftelijke afspraken gemaakt worden. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die JXR Advies noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van voornoemde kostenvergoedingen wordt doorberekend.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JXR Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JXR Advies anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JXR Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 7. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door JXR Advies uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en JXR Advies toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
 8. Aanvaarding van de offerte betekent dat de opdrachtgever ook de algemene voorwaarden aanvaardt alsook de verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG die onderaan deze voorwaarden zijn toegevoegd en het privacy protocol zoals dat op de website staat.

Artikel 3: Contractsduur

 1. Abonnementen tussen JXR Advies en de opdrachtgever worden aangegaan voor minimaal 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Abonnementen voor de dienstverlening van JXR Advies ihkv het stappenplan voor online succes zijn vanaf dan opzegbaar met één kalendermaand gerekend vanaf ultimo de lopende kalendermaand.
  Abonnementen voor softwarematige diensten worden telkens verlengd voor 1 jaar. Voorbeelden van softwarematige diensten zijn (niet uitputtend):

  • domeinnamen
  • hosting
  • elastic search
  • reviews
  • software aangeschaft t.b.v. de klant
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever JXR Advies daarom schriftelijk in gebreke te stellen. JXR Advies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. JXR Advies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JXR Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JXR Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JXR Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JXR Advies zijn verstrekt, heeft JXR Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan JXR Advies ter beschikking heeft gesteld. JXR Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JXR Advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of door het ontbreken van noodzakelijke gegevens waar wel om is verzocht.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. JXR Advies zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst na wederzijdse overeenstemming, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 4: uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. JXR Advies staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelswijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.
 2. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens JXR Advies.
 3. JXR Advies en de opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 4. JXR Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door JXR Advies geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Als hieruit een factuur voortvloeit voor de opdrachtgever, dan zal opdrachtverstrekking slechts plaatsvinden in overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever.
 5. Indien door JXR Advies of door JXR Advies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien JXR Advies aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 7. Levering geschiedt af bedrijf van JXR Advies. De opdrachtgever is verplicht de materialen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staat.
 8. JXR Advies heeft geen bewaarplicht ten aanzien van de gegevens die door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht aan JXR Advies zijn verstrekt.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is JXR Advies gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van JXR Advies op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JXR Advies een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren materialen.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens JXR Advies gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van JXR Advies daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. Indien JXR Advies met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is JXR Advies niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 13. JXR Advies zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. JXR Advies zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 14. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JXR Advies, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Voor levering van diensten en digitale producten aan bedrijven is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 2. Digitale producten die een consument via de webwinkel van JXR Advies koopt worden direct uitgeleverd in het account na succesvolle betaling. Met betaling verzoekt de consument om directe levering van het digitale product en doet de consument afstand van het recht tot ontbinding zodra het digitale product volledig is geleverd. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Het herroepingsrecht is hier niet van toepassing.
 3. Op diensten die een consument afneemt van JXR Advies is het herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft 14 dagen de tijd om het contract te annuleren. Deze termijn gaat in op de datum dat het contract is ondertekend.

Artikel 6: Opzegging

 1. Abonnementen voor de diensten van JXR Advies voortkomende uit het stappenplan voor online succes hebben een looptijd van minimaal 1 jaar. Na dit jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Voor de opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één kalendermaand te rekenen vanaf ultimo lopende kalendermaand..
 2. Abonnementen die niet betrekking hebben op de dienstverlening in het kader van het stappenplan voor online succes, zoals bijvoorbeeld softwarematige diensten, hebbben een looptijd van steeds 1 jaar en zijn jaarlijks opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Voor de opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één kalendermaand te rekenen vanaf ultimo het lopende abonnementsjaar
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft JXR Advies recht op:
  • bij een abonnement: betaling van de resterende maanden van het abonnement
  • bij een opdracht niet zijnde een abonnement: compensatie vanwege het daardoor ontstane en niet in te vullen bezettingsverlies

  Voorst is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JXR Advies, zal JXR Advies in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan eventuele derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JXR Advies extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. JXR Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
  a. indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  b. na het sluiten van de overeenkomst JXR Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
  c. indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  d. indien door tekortkomingen aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van JXR Advies kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is JXR Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JXR Advies kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JXR Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JXR Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien JXR Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is JXR Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is JXR Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JXR Advies, zal JXR Advies in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan eventuele derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JXR Advies extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij JXR Advies anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het JXR Advies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JXR Advies op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Overmacht

 1. JXR Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en welke krachtens noch de wet, noch een rechtshandeling noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JXR Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JXR Advies niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JXR Advies of van derden daaronder begrepen. JXR Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JXR Advies zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. JXR Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover JXR Advies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JXR Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JXR Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door JXR Advies aangegeven. JXR Advies is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan administratiekosten ad € 25,- verschuldigt, alsook een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. JXR Advies heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. JXR Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JXR Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JXR Advies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien JXR Advies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst JXR Advies geleverde blijft eigendom van JXR Advies totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met JXR Advies gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door JXR Advies geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JXR Advies veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om JXR Advies daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JXR Advies ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JXR Advies gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens JXR Advies bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval JXR Advies zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan JXR Advies en door JXR Advies aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JXR Advies zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door JXR Advies te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. JXR Advies kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door JXR Advies verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of welke voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JXR Advies, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JXR Advies geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan JXR Advies te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan JXR Advies te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JXR Advies in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient JXR Advies in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JXR Advies. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JXR Advies in staat is adequaat te reageren.
 6. Indien een klacht gegrond is en door de opdrachtgever tijdig is gereclameerd, zal JXR Advies de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van JXR Advies, vervangen of zorg dragen voor herstel, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 7. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij JXR Advies opdracht gegeven heeft.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JXR Advies daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JXR Advies en de door JXR Advies bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Indien JXR Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. JXR Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JXR Advies is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien JXR Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JXR Advies beperkt tot maximaal de factuurwaarde dat JXR Advies heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verder beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 4. De aansprakelijkheid van JXR Advies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. JXR Advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JXR Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan JXR Advies toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. JXR Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JXR Advies of zijn ondergeschikten.

Artikel 13: Vrijwaringen

 1. opdrachtgever zal JXR Advies en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe dan ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, belastingdienst en UWV incluis. Indien JXR Advies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden JXR Advies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JXR Advies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JXR Advies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever vrijwaart JXR Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien opdrachtgever aan JXR Advies informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. JXR Advies neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op JXR Advies een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, JXR Advies zich voor de (tucht-) rechter moet verdedigen, de opdrachtgever JXR Advies van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen is. JXR Advies dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. JXR Advies is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. De opdrachtgever zal, zonder instemming van JXR Advies, aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze e.d. van JXR Advies dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. JXR Advies zal de informatie en gegevens van de opdrachtgever uitsluitend gebruiken in het kader van door de opdrachtgever verleende opdrachten.
 4. JXR Advies zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derde.
 5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 13, leden 1 en 2 is JXR Advies gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van JXR Advies dit slechts ter indicatie van de ervaring van JXR Advies.

Artikel 15: Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JXR Advies zich de rechten en bevoegdheden voor die JXR Advies toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. JXR Advies verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-) verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JXR Advies is het de opdrachtgever niet toegestaan:
  a. de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers
  b. de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.
 3. JXR Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het intellectueel eigendom van websites specifiek gemaakt voor de klant in opdracht van de klant en voor kosten van de klant gaan na beëindiging van de overeenkomst over op de klant.

  Het intellectueel eigendom van websites als SAAS-product blijft ook na beëindiging bij JXR Advies. Behoud van de website kan dan alleen in overleg met JXR Advies plaatsvinden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JXR Advies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van JXR Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JXR Advies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.
 2. Algemene voorwaarden zijn éénzijdig aan te passen. Wijziging van de algemene voorwaarden houdt tevens in dat de overeenkomsten aangegaan onder de vorige versie van de algemene voorwaarden vanaf dan gelden als overeenkomsten aangegaan onder de nieuwe algemene voorwaarden.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


VERWERKERSOVEREENKOMST

PARTIJEN:

 1. JXR Advies h.o.d.n. SEM, gevestigd aan de Schoolstraat 127 te Nijkerkerveen, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 08186300, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Drs. J.X. Rijkeboer, CEO] (hierna: “Verwerker”); en
 2. Opdrachtgever aan JXR Avies voor het verrichten van diensten, (hierna: “Verwerkersverantwoordelijke”)

hierna gezamenlijk ook aan te duiden als: “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”.

OVERWEGENDE DAT:

 1. Verwerker diensten verricht ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke
 2. De diensten meebrengen dat Persoonsgegevens kunnen worden ingezien / verwerkt
 3. Verwerker de betreffende gegevens louter in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en niet voor eigen doeleinden.
 4. Per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene verordening gegevensbescherming).
 5. Partijen in deze Verwerkersovereenkomst de afspraken met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de diensten wensen vast te leggen.
 6. Deze Verwerkersovereenkomst, indien van toepassing, alle eerdere Overeenkomst(en) van gelijke strekking tussen Partijen vervangt.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Verwerkersovereenkomst wordt onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen het volgende verstaan:
  1. Algemene Verordening Gegevens Bescherming of AVG Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
  2. Betrokkene een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4 sub 1 AVG).
  3. Derde een derde als bedoeld in artikel 4 sub 10 AVG.
  4. Incident
   1. een klacht of (informatie)verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker;
   2. een onderzoek naar of beslaglegging door overheidsfunctionarissen op de Persoonsgegevens of een vermoeden dat dit gaat plaatsvinden;
   3. een inbreuk in verband met Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 onder 12 AVG;
   4. iedere ongeautoriseerde toegang, verwijdering, verminking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens.
  5. Medewerker de door Partijen voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst betrokken natuurlijke persoon die werkzaam is bij of voor een van de Partijen.
  6. Overeenkomst(en) de in Bijlage 1 vermelde overeenkomst(en) betreffende de levering van producten en/of diensten.
  7. Partij Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker.
  8. Partijen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.
  9. Persoonsgegeven alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 onder 1 AVG.
  10. Subverwerker iedere niet-ondergeschikte derde partij die door Verwerker is betrokken bij de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, niet zijnde Medewerkers.
  11. Verwerker de verwerker als bedoeld in artikel 4 sub 8 AVG
  12. Verwerkersovereenkomst de onderhavige overeenkomst.
  13. Verwerkingsverantwoordelijke de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 sub 7 AVG
 2. Voornoemde en overige begrippen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG.
 3. Eventuele afwijkingen op de tekst zijn alleen geldig voor zover deze zijn gespecificeerd in een extra bijlage.

Artikel 2. Onderwerp van deze Verwerkersovereenkomst

 1. Deze Verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst(en).
 2. Deze Verwerkersovereenkomst maakt onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Voor zover het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst strijdig is met het bepaalde in de Overeenkomst(en), prevaleert het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst.

Artikel 3. Uitvoering verwerking

 1. Verwerker garandeert dat hij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend Persoonsgegevens zal verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of
 2. Verwerker zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens opvolgen.
 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3, is het Verwerker toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken indien een wettelijk voorschrift (waaronder begrepen daarop gebaseerde rechterlijke of bestuurlijke bevelen) hem tot een verwerking verplicht. In dat geval stelt de Verwerker voorafgaand aan de verwerking Verwerkingsverantwoordelijke in kennis van de beoogde verwerking en het wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, waar mogelijk, in staat stellen zich te verweren tegen deze verplichte verwerking en ook overigens de verplichte verwerking beperken tot het strikt noodzakelijke.
 4. Verwerker zal de Persoonsgegevens aantoonbaar, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de op hem als Verwerker rustende verplichtingen op grond van de AVG en overige wet- en regelgeving.
 5. Verwerker zal, tenzij hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Verwerkingsverantwoordelijke, geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).
 6. Verwerker waarborgt dat betrokken Medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend en geeft Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek inzage in deze geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 4. Beveiliging Persoonsgegevens en controle

 1. Verwerker zal aantoonbaar, passende en doeltreffende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken Persoonsgegevens, ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. In deze beveiligings- maatregelen zijn de mogelijk in de Overeenkomst reeds bepaalde maatregelen begrepen. De maatregelen omvatten in ieder geval:
  1. maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegde Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn uiteengezet;
  2. maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
  3. maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van diensten aan Verwerkingsverantwoordelijke;
  4. maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de Persoonsgegevens te garanderen;
  5. maatregelen om te waarborgen dat Persoonsgegevens logisch gescheiden worden verwerkt van de Persoonsgegevens die hij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt;
  6. de overige maatregelen die Partijen zijn overeengekomen
 2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist. Verwerker zal daarom de maatregelen zoals geïmplementeerd op basis van dit artikel 4 periodiek evalueren en, waar nodig, de maatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen onder dit artikel 4. Het voorgaande laat de instructiebevoegdheid van Verwerkingsverantwoordelijke om zo nodig aanvullende maatregelen te (doen) treffen onverlet.

Artikel 5. Monitoring, informatieplichten en incidentenmanagement

 1. Verwerker zal actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen.
 2. Zodra zich een Incident voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, is Verwerker verplicht Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en daarbij alle relevante informatie te verstrekken over:
  1. de aard van het Incident;
  2. de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;
  3. de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het Incident; en
  4. de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het Incident op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.
 3. Verwerker is, onverminderd de overige verplichtingen uit dit artikel, verplicht om maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om het Incident zo snel mogelijk te herstellen dan wel de verdere gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Verwerker treedt zonder uitstel in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hierover nadere afspraken te maken.
 4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zijn medewerking verlenen en zal redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen.
 5. Meldingen die worden gedaan op grond van artikel 5.2 worden ogenblikkelijk gericht aan Verwerkingsverantwoordelijke of, indien relevant, aan een door Verwerkingsverantwoordelijke tijdens de duur van deze Verwerkersovereenkomst schriftelijk bekendgemaakte Medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien Verwerkingsverantwoordelijke een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heeft aangesteld, worden de meldingen gericht aan deze FG.
 6. Het is Verwerker niet toegestaan informatie te verstrekken over Incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Verwerker daartoe wettelijk verplicht is of Partijen anderszins zijn overeengekomen.
 7. Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Verwerker in relatie tot een Incident rechtstreeks contact onderhoudt met autoriteiten of andere derde partijen, dan houdt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voortdurend op te hoogte.

Artikel 6. Medewerkingsverplichtingen

 1. De AVG en overige (privacy)wetgeving kent aan de Betrokkene bepaalde rechten toe. Verwerker zal zijn medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij de nakoming van de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende verplichtingen voortvloeiend uit deze rechten.
 2. Een door Verwerker ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens wordt door Verwerker zonder uitstel doorgestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke alle relevante informatie verstrekken betreffende de aspecten van de door hem verrichte verwerking van Persoonsgegevens zodat Verwerkingsverantwoordelijke, mede aan de hand van die informatie, aan kan tonen dat zij de toepasselijke (privacy) wetgeving naleeft.
 4. Verwerker zal voorts op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke bijstand verlenen bij de nakoming van de op grond van de toepasselijke privacywetgeving op Verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichtingen.

Artikel 7. Inschakeling subverwerkers

 1. Verwerker zal zijn activiteiten die bestaan uit het verwerken van Persoonsgegevens of vereisen dat Persoonsgegevens verwerkt worden, niet uitbesteden aan een Subverwerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Het voorgaande is niet van toepassing op softwareleveranciers (bijv. hosters, leveranciers van plugins, thema’s) die nodig zijn voor de werking van de website, noch voor advertentiesprogramma’s die verwerker aanmaakt in opdracht van de verwerkersverantwoordelijke.
 2. Voor zover Verwerkingsverantwoordelijke instemt met de inschakeling van een Subverwerker, zal Verwerker met deze Subverwerker een verwerkersovereenkomst aangaan die recht doet aan de wet en deze verwerkersovereenkomst.
 3. Niettegenstaande de toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het inschakelen van een Subverwerker die in opdracht van de Verwerker (gedeeltelijk) gegevens verwerkt, blijft Verwerker volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker De toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke voor het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker laat onverlet dat voor de inzet van Subverwerkers in een land buiten de Europese Economische Ruimte toestemming vereist is in overeenstemming met artikel 3.7 van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen.
 2. Enige beperking van de aansprakelijkheid in de Overeenkomst is mutatis mutandis ook van toepassing op deze Verwerkersovereenkomst, met dien verstande dat:
  1. eventuele (impliciete of expliciete) uitsluitingen van aansprakelijkheid voor verlies en/of verminking van Persoonsgegevens zijn uitgesloten;
  2. eventuele (impliciete of expliciete) uitsluitingen van aansprakelijkheid voor boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder worden opgelegd die rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming van Verwerker, of een aan Verwerker toerekenbaar gedraging of nalaten, zijn uitgesloten.
 3. Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke en stelt de Verwerkingsverantwoordelijke schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van derden, alsmede boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, die rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming door Verwerker en/of diens onderaannemers/Subverwerkers in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst en/of enige schending door Verwerker en/of diens onderaannemers/Subverwerkers van de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van verwerking van Persoonsgegevens.
 4. Voor zover Partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens derden, waaronder begrepen de betrokkene, of gezamenlijk een boete opgelegd krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn zij jegens elkaar, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig het bepaalde in Boek 6, Titel 1, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek in de schuld en kosten bij te dragen, tenzij de AVG anders bepaalt in welk geval de AVG voorgaat.
 5. Voor zover in de Overeenkomst geen beperking van aansprakelijkheid voor Verwerkingsverantwoordelijke is opgenomen, geldt de in lid 2 opgenomen beperking voor Verwerker eveneens voor de Verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Iedere beperking van aansprakelijkheid komt voorts voor de betreffende Partij te vervallen in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de betreffende Partij.
 7. Partijen dragen zorg voor afdoende dekking van de aansprakelijkheid.

Artikel 9. Kosten

 1. De kosten voor de verwerking van gegevens die inherent zijn aan de normale uitvoering van de Overeenkomst, worden geacht besloten te liggen in de op grond van de Overeenkomst reeds verschuldigde vergoedingen.
 2. Enige ondersteuning of enige andere aanvullende dienstverlening die Verwerker op grond van deze Verwerkersovereenkomst dient te verlenen, of die wordt verzocht door Verwerkingsverantwoordelijke, inclusief alle verzoeken tot aanvullende informatie, zullen in rekening worden gebracht bij Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de afgesproken tarieven.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst gaat in op de datum dat er een overeenkomst tot stand komt en de duur van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van genoemde Overeenkomst(en), inclusief eventuele verlengingen daarvan.
 2. De Verwerkersovereenkomst maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst(en). Beëindiging van de Overeenkomst(en), op welke grond dan ook (opzegging/ontbinding), heeft tot gevolg dat de Verwerkersovereenkomst eveneens op dezelfde grond beëindigd wordt (en vice versa), tenzij Partijen in voorkomend geval anders overeenkomen.
 3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze bepalingen behoren bijvoorbeeld die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
 4. Het is Verwerker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en plichten die samenhangen met deze Verwerkersovereenkomst over te dragen aan een derde partij.

Artikel 11. Bewaartermijnen, teruggave en vernietiging van Persoonsgegevens

 1. Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waaronder begrepen de wettelijke bewaartermijnen of een eventueel tussen Partijen gemaakte afspraak over bewaartermijnen.
 2. Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, of indien van toepassing aan het einde van de overeengekomen bewaartermijnen, of op schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker tegen redelijke kosten, naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens onherroepelijk (doen) vernietigen of teruggeven aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Voor zover de (verzameling van) Persoonsgegevens wordt beschermd door enig intellectueel eigendomsrecht, verleent Verwerkingsverantwoordelijke toestemming aan Verwerker de Persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. De overwegingen maken onderdeel uit van deze Verwerkersovereenkomst.
 2. In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. In alle gevallen waarin deze Verwerkersovereenkomst niet voorziet beslissen Partijen in onderling overleg.
 4. Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 5. Partijen zullen zich inspannen conflicten in onderling overleg op te lossen. Hierbij is inbegrepen de mogelijkheid het geschil te beëindigen door een in onderling overleg vast te stellen mediation of arbitrage.
 6. Geschillen over of in verband met deze Verwerkersovereenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe in de Overeenkomst aangewezen rechtbank of arbiter(s).