Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

JXR Advies
h.o.d.n. JXR SEM
Schoolstraat 127
3864 MD Nijkerkerveen
jxr-sem@google-deskundige.nl
033 – 202 22 89

KvK 08186300
BTW NL171405031B01

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  a. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten
  b. opdracht: iedere overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek, waarbij de ene partij, JXR Advies, zich jegens de andere partij (opdrachtgever) verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever (advies-) werkzaamheden te (doen) verrichten hetzij diensten verleend. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
  c. offerte: elk schriftelijk aanbod van JXR Advies om een opdracht met haar aan te gaan.
  d. materialen: alle door JXR Advies in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, websites, databanken, concepten, presentaties en andere stoffelijke objecten.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JXR Advies en een Opdrachtgever waarop JXR Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JXR Advies, voor de uitvoering waarvan door JXR Advies derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van JXR Advies en zijn directie.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JXR Advies en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien JXR Advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JXR Advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van JXR Advies zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 20 dagen tenzij anders aangegeven. JXR Advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 20 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. JXR Advies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Over deze kosten zullen expliciete en schriftelijke afspraken gemaakt worden. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die JXR Advies noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van voornoemde kostenvergoedingen wordt doorberekend.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JXR Advies daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JXR Advies anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JXR Advies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. De opdrachtgever is oprecht in de voorgesprekken met JXR Advies over de concurrentie van andere bureaus, de criteria die gelden voor selectie en de termijn waarbinnen de keuze valt.
 7. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het bureau is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
 8. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door JXR Advies uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en JXR Advies toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Artikel 3: Contractsduur

 1. De overeenkomst tussen JXR Advies en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever JXR Advies daarom schriftelijk in gebreke te stellen. JXR Advies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. JXR Advies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JXR Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JXR Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JXR Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JXR Advies zijn verstrekt, heeft JXR Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan JXR Advies ter beschikking heeft gesteld. JXR Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JXR Advies is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. JXR Advies zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 4: uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. JXR Advies staat in voor de integriteit van zijn handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelswijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.
 2. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens JXR Advies.
 3. JXR Advies en de opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 4. JXR Advies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door JXR Advies geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 5. Indien door JXR Advies of door JXR Advies ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien JXR Advies aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 7. Levering geschiedt af bedrijf van JXR Advies. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staat.
 8. JXR Advies heeft geen bewaarplicht ten aanzien van de gegevens die door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht aan JXR Advies zijn verstrekt.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is JXR Advies gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen JXR Advies bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van JXR Advies op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JXR Advies een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens JXR Advies gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van JXR Advies daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. Indien JXR Advies met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is JXR Advies niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3, van Boek 6 Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
  a. JXR Advies dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  b. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JXR Advies rustende verplichting ingevolge de wet;
  c. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  d. bij levering van een zaak is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 14. JXR Advies zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. JXR Advies zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 15. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JXR Advies, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 16. De overeenkomst van opdracht is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en JXR Advies die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat:
  a. een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht.
  b. het beoogde doel van de opdracht
  c. (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft
  d. wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen
  e. de beperkingen van de opdrachtuitvoering
  f. de keuze van de door JXR Advies in te zetten opdrachtuitvoerders en door de opdrachtgever in te zetten medewerkers alsmede de aanwijzing van een eventuele projectleider en contactpersoon
  g. de procedure (s)voor de beheersing van het adviesproces
  h. de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de opdracht informatie dient te worden verschaft
  i. een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor e uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur, de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie
  j. de bepaling van de persoon of personen aan wie het JXR Advies adviseert en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de opdracht
  k. de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. Voor levering van diensten en digitale producten aan bedrijven is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 2. Digitale producten die een consument via de webwinkel van JXR Advies koopt worden direct uitgeleverd in het account na succesvolle betaling. Met betaling verzoekt de consument om directe levering van het digitale product en doet de consument afstand van het recht tot ontbinding zodra het digitale product volledig is geleverd. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Het herroepingsrecht is hier niet van toepassing.
 3. Op diensten die een consument afneemt van JXR Advies is het herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft 14 dagen de tijd om het contract te annuleren. Deze termijn gaat in op de datum dat het contract is ondertekend.

Artikel 6: Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijden opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft JXR Advies recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan JXR Advies zijn toe te rekenen. Voorst is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JXR Advies, zal JXR Advies in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JXR Advies extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. JXR Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
  a. indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  b. na het sluiten van de overeenkomst JXR Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
  c. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van JXR Advies kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is JXR Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JXR Advies kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JXR Advies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JXR Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien JXR Advies tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is JXR Advies gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is JXR Advies gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JXR Advies, zal JXR Advies in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JXR Advies extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij JXR Advies anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het JXR Advies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JXR Advies op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Overmacht

 1. JXR Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en welke krachtens noch de wet, noch een rechtshandeling noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JXR Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JXR Advies niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JXR Advies of van derden daaronder begrepen. JXR Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JXR Advies zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. JXR Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover JXR Advies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JXR Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JXR Advies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door JXR Advies aangegeven. JXR Advies is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. JXR Advies heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. JXR Advies kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JXR Advies kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JXR Advies verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien JXR Advies echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst JXR Advies geleverde blijft eigendom van JXR Advies totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met JXR Advies gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door JXR Advies geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JXR Advies veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om JXR Advies daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JXR Advies ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JXR Advies gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens JXR Advies bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval JXR Advies zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan JXR Advies en door JXR Advies aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JXR Advies zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 11: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door JXR Advies te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. JXR Advies kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door JXR Advies verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of welke voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JXR Advies, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JXR Advies geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan JXR Advies te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan JXR Advies te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JXR Advies in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient JXR Advies in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JXR Advies. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JXR Advies in staat is adequaat te reageren.
 6. Indien een klacht gegrond is en door de Opdrachtgever tijdig is gereclameerd, zal JXR Advies de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van JXR Advies, vervangen of zorg dragen voor herstel, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 7. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij JXR Advies opdracht gegeven heeft.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JXR Advies daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JXR Advies en de door JXR Advies bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Indien JXR Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. JXR Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JXR Advies is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien JXR Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JXR Advies beperkt tot maximaal de factuurwaarde dat JXR Advies heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verder beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 4. De aansprakelijkheid van JXR Advies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. JXR Advies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JXR Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan JXR Advies toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. JXR Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JXR Advies of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever zal JXR Advies en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe dan ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, belastingdienst en UWV incluis. Indien JXR Advies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden JXR Advies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JXR Advies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JXR Advies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart JXR Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien Opdrachtgever aan JXR Advies informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. JXR Advies neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op JXR Advies een wettelijke opf beroepsplicht rust tot openbaarmaking, JXR Advies zich voor de (tucht-) rechter moet verdedigen, de opdrachtgever JXR Advies van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen is. JXR Advies dient alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. JXR Advies is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. De opdrachtgever zal, zonder instemming van JXR Advies, aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze e.d. van JXR Advies dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. JXR Advies zal de informatie en gegevens van de opdrachtgever uitsluitend gebruiken in het kader van door de opdrachtgever verleende opdrachten.
 4. JXR Advies zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derde.
 5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 13, leden 1 en 2 is JXR Advies gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van JXR Advies dit slechts ter indicatie van de ervaring van JXR Advies.

Artikel 15: Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JXR Advies zich de rechten en bevoegdheden voor die JXR Advies toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. JXR Advies verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-) verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JXR Advies is het de opdrachtgever niet toegestaan:
  a. de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers
  b. de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.
 3. JXR Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JXR Advies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van JXR Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JXR Advies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met JXR Advies.
  2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.